top of page

ANBI

Deze pagina geeft de informatie ten bate van de aanvraag van een ANBI status weer. 

Voor aanvullende vragen kunt u ons altijd bereiken via deze website of via email: info@bredero2018.nl

Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting

De fiscaal nummer van Stichting Bredero 2018 is 8558.14.044

De contactgegevens van de stichting: 

Stek Law

T.a.v. Stichting Bredero 2018

Vijzelstraat 72

1017 HL Amsterdam

info@bredero2018.nl

De doelstelling 

De stichting heeft ten doel: het organiseren van activiteiten ter gelegenheid van de herdenking van de vierhonderdste sterfdag van Gerbrand Adriaenszoon Bredero, alsmede het werven van fondsen; en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

23 augustus 2018 was de 400ste sterfdag van de Amsterdamse dichter en toneelschrijver Gerbrand Adriaensz. Bredero. De Stichting Bredero 2018 heeft dit aangegrepen om het werk van deze literator weer bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. De afgelopen jaren heeft de stichting diverse activiteiten ondernomen om de viering van Bredero’s werk en leven vorm te geven. 

De functies en namen van de bestuurders van Stichting Bredero 2018

Maarten Biermans – Voorzitter Stichting Bredero 2018

Head Sustainable Capital Markets

 

Jasper Stek – Secretaris Stichting Bredero 2018

Advocaat bij Stek Advocaten

 

Hans Go – Penningmeester Stichting Bredero 2018

Zelfstandig Interim Financieel Management

 

Maarten Swart – Lid bestuur Bredero 2018

Producer/Managing Director Kaap Holland Film en Warner Bros. Int. Television Production Nederland BV

 

Lia van Gemert – Lid bestuur Bredero 2018

Hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde en directeur van het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age (UvA)

 

Het beloningsbeleid

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd en ontvangen dan ook geen beloning voor hun inzet.

Uitgeoefende activiteiten

Rond de 400ste sterfdag van Bredero hebben op initiatief en/of met medewerking van de Stichting diverse activiteiten plaatsgevonden. Hier volgt een selectie; een volledig overzicht is terug te vinden op www.bredero2018.nl

 

18 en 19 januari 2018:

Bredero's Klucht van de Molenaar door Theatergroep De Kale in het Creatheater in Amsterdam, met een inleiding door Jeroen Jansen, docent historische letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 

Vanaf maart 2018 publicatie van diverse blogs over Bredero op www.bredero2018.nl van o.a. Abdelkader Benali, Nelleke Noordervliet, Sylvia Witteman.

25 mei 2018:

Studiedag van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) over het werk van Bredero in Gent. 

 

23 augustus 2018: 

“400 jaar ’t Kan verkeren”: thema-avond op de sterfdag van Bredero, met onder andere een toneeluitvoering en een muzikaal programma in het theater van de Openbare Bibliotheek Amsterdam; m.m.v. o.a. Jules Croiset, Mark Rietman, Hans Croiset, Herman Pleij, Marita Mathijsen, Roos Blufpand, Theatergroep de Kale.

 

23 augustus 2018:

Onthulling herdenkingsplaquette G.A. Bredero in de Enge Kapelsteeg, op de hoek met het Rokin, met een afbeelding van de dichter en een lofdicht.

 

24 augustus 2018:

Debatavond “De Spaanse Brabander en andere gelukzoekers - Bredero 400 jaar later” in De Balie, m.m.v. o.a. Gerardjan Reijnders, John Leerdam.

 

26 augustus 2018:

Boekensalon: presentatie van “De hartenjager. Leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero” van René van Stipriaan.

Een financiële verantwoording

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten. (voor balans zie onder)

 

Het doel van de stichting is het organiseren van activiteiten ter gelegenheid van de herdenking van de vierhonderste sterfdag van Gerbrand Adriaenszoon Bredero. Alle baten en lasten zijn voor dat doel ingezet.

 

Het is de bedoeling om elk eventueel resterende batig saldo (in de balans onder “Reserves”) te schenken aan een stichting met anbi status in lijn de doelstelling van de stichting Bredero 2018.

Toelichting op de balans

 

Liquide middelen

Per 19 december 2018 is er een batig saldo van 1640,95 euro, welk bedrag overeenkomt met de bankstand per die datum.

 

Kortlopende vorderingen.

Zijn per heden nihil

 

Kortlopende verplichtingen: 

De enige verplichtingen die te verwachten zijn, bestaan uit een bijdrage voor bezoek van buitenlandse studenten Nederlands naar een opvoering van een stuk van Bredero in voorjaar van 2019, de nog komende bankkosten en de opheffingskosten van de stichting. Het totaal wordt op ca. 1500,- euro geschat.

Daar de bijdrage aan het bezoek van buitenlandse studenten Nederlands flexibel is, namelijk wat mogelijk is binnen het huidige saldo na aftrek van de te verwachten kosten, is er geen risico van financiële aansprakelijkheid stelling. 

 

Subsidies & Donaties: 

Voor het werk van de Stichting Bredero 2018 heeft het bestuur aanvragen ingediend bij subsidieverstrekkende organisaties. Enkelen hiervan (welke betrekking hadden op het verschenen boek) werden gehonoreerd. Daarnaast hebben verschillende particulieren het werk van de stichting ondersteund middels donaties.

 

Inhuur derden voor evenementen: 

Rond de 400ste sterfdag heeft de Stichting diverse activiteiten uitgevoerd waaronder een avondvullend programma in het theater van de OBA. De kosten voor deze avond als ook voor de overige activiteiten (welke ook in het activiteiten overzicht zijn opgenomen) zijn hier opgenomen.

 

Uitgaven ten bate van het boek: 

In opdracht van Stichting Bredero 2018 heeft R. van Stipriaan “De Hartenjager” geschreven (uitgegeven door Querido) waarin het leven, werk en de tijd van Bredero worden behandeld. De Stichting heeft naast immateriële ook materiele bijdragen aan het boek verstrekt.

 

Diversen: 

Verzamelpost van kleine incidentele uitgaven waaronder persoonlijke bedankjes als ook een bijdrage aan de organisatie van de Gouden Eeuw Lezing 2018 en voor de lezing gehouden bij Bijzondere Collecties (Universiteit van Amsterdam). 

 

Bankkosten

Betreft de kosten gemaakt voor het aanhouden van een rekening bij ABN AMRO

 

Liquide middelen: 

Banksaldo op 18-12-2018 bedraagt 1640,95 euro.

Baten en lasten.png
bottom of page